ઘરના કામકાજમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે આ નુસખા

 • બાથરૂમમાં લગાવેલા અરીસા પર ગરમ પાણીથી જામેલી ધૂંધળાશને દૂર કરવા માટે કપડાં પણ થોડું ગ્લીસરીને લગાવી અરીસો લૂછો. એનાથી ઝાંખો પડી ગયેલો અરીસો ચમકી ઊઠે છે.
 • દૂધને લાંબા સમય સુધી મૂકી રાખવું હોય ત્યારે દૂધ પહોળા વાસણને બદલે ઊંડા વાસણમાં રાખવામાં આવે તો પ્રમાણમાં વધુ સમય ટકી રહે છે અને બગડતું નથી.
 • તડબૂચની છાલને સૂક્વીને પીસી નાંખો. તેની ભૂકીનો ઉપયોગ ખાવાના સોડાની જગ્યાએ કરી શકાય છે. તેનાથી કઠોળ જલદી ચડી જાય છે.
 • ગુલાબની પાંદડીઓ વાટી બાટલીમાં ભરી રાખો. રાત્રે હોઠ પર લગાવો. આનાથી હોઠ ગુલાબી રહે છે.
 • લીલા મરચાંને હવાચુસ્ત બાટલીમાં ચપટી હળદર નાંખીને ભરી રાખવાથી મરચાં લાંબા સમય સુધી લીલા રહે છે.
 • ભાત દાઝી જાય તો તેને બીજા વાસણમાં કાઢી તેમાં બ્રેડનો ટુકડો મૂકી દેવાથી વાસ જતી રહે છે.
 • ફાટેલા જૂના મોજાં ફેંકી ના દેતાં. એને ધોઈને સાફ કરીને એનાથી વાસણો, વોસ બેસીન કાચ વગેરે સાફ કરી શકો છો. એનાથી લીસોટા પડતા નથી.
 • તડબૂચના બી વાટીને તેનો ગર તથા ખડી સાકર દસ-દસ ગ્રામ લઈને ચૂરણ ખાવાથી શરીર ભરાવદાર બને છે.
 • મૂળાના પાનનો રસ ચોપડવાથી અઠવાડિયામાં ખીલ મટે છે.
 • હિંગને પાણીમાં ઉકાળી કોગળા કરવાથી દાંતનો દુઃખાવો મટે છે.
 • નહાવાના સાબુના વધેલા ટુકડાઓને ફેંકી ન દેતા તેને પાણીમાં ઉકાળી તે પ્રવાહીને બાટલીમાં ભરી લેવું. આ સાબુનું પ્રવાહી હાથ ધોવા કામ લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *